14 jun 2023

Fasadrengöring påbörjad

2023-06-14 13:10

Viktig information om fasadrengöringen!
Important information regarding the cleaning of the buildings!

Idag har entreprenören inlett arbetet med fasadrengöringen. Tyvärr med kort varsel, men de har valt att idag fokusera på nederdelar som de kommer åt manuellt. 
Under morgondagen påbörjas rengöring med drönare av hus 9, 11 och 17.

Det är mycket viktigt att stänga fönster för att undvika inträngande rengöringsmedel och vatten.
Arbetet utförs i två steg, först sprutas ett skummande medel på och därefter sköljs fasaden och våra fönster med rent vatten. 

Detta kommer att pågå under denna veckan och nästa vecka och kan påverkas av väder och vind, varför vi inte har en tidsplan för återstående delar.
Vi kommer informera så snart det bara går när vi vet vilka dagar de kommer, men en tumregel är att inte ha öppna fönster och dörrar när ni lämnar hushållet. Har du växter/saker på balkongen, flytta dessa inåt, bort från kanterna på fasaden. Har du inglasad balkong, stäng dessa.
Film på hur det ser ut nedan.

/Styrelsen

Information in English:
Today, the contractor has started work on the facade cleaning. Unfortunately at short notice, but they have chosen to focus today on the lower parts of the facade that they can access manually. Tomorrow, cleaning with drones will begin on houses 9, 11 and 17.

It is very important to close windows to avoid penetration of detergents and water.
The work is carried out in two stages, first a foaming agent is sprayed on the facade, then they will rinse with clean water.

The works will take place this week and next week and may be affected by the weather, so we do not have a timetable for the remaining buildings.
We will inform you as soon as possible, but it is important not to have windows and doors open when you leave the household in the morning. If you have plants/stuff on the balcony, please move these away from the edges of the facade. If you have a glass enclosed balcony, please close it up.
In this movie you can see how the do it.

/The board

13 jun 2023

Ang. lukt från Kvillebäcken

2023-06-13 10:49

Hej!

En av våra medlemmar har fått kontakt med kommunens inspektörer gällande lukten som kommer från Kvillebäcken.
Vi vill dela med oss av informationen så att alla medlemmar känner till status.

"Vi var ute igår, den 12 juni och tittade på platsen och uteslöt det grävarbete som pågår på andra sidan vägen som källa, de har kontroll på sin verksamhet. Det är många klagomål och tips som inkommit till oss just nu och det handlar om avlopps/sumplukt.

Vi driver klagomålsärendena aktivt just nu för att vi anser att det är en stor påverkan även om vi inte anser att de allra flesta av er som har klagat är tillräckligt berörda inne i era hem för att ni ska vara berörda parter i juridisk mening och kommer att få all information löpande i ärendena och att ni får överklaga besluten.

Vi har nästa ”deadline” för verksamhetsutövaren som vi tror är källan till problemet efter vårt besök igår, de ska svara oss på fredag den 16 juni. Det vi såg igår är att bräddavloppet som finns på platsen släpper ut avloppsvatten mer eller mindre orenat, vilket har en särskilt stor påverkan just nu när det är varmt och bäcken är liten med liten omrörning av vattnet."

Styrelsen har också klagat i föreningens namn till staden och följer upp och kommunicerar ut information när vi får den.

Vänligen,

Bülent
Ordförande

9 jun 2023
Nyhetsbrev Juni

Nyhetsbrev Juni

2023-06-09 15:09

Kära medlemmar,
Styrelsen vill informera om aktuella händelser i föreningen och beslut som fattats i styrelsen.

Important information from the board. For further information in english, please use online translation services.

Uppföljning från årsstämman

Här kommer en kort sammanfattning från årsstämman. Inom kort kommer protokollet att publiceras på hemsidan också givetvis, men här följer en förklarande text om innehållet.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är just nu fortsatt god och styrelsen ser inga behov att höja avgifterna under året, mycket tack vare bra räntevillkor, hög amortering och även god hushållning med våra pengar och investeringar. I likvida medel (dvs "tillgängliga pengar på kontot") gick vi med ca 0,6 milj kr överskott 2022. Inför 2024 ska dock flera av föreningens lån omsättas och vi hoppas därför att räntorna snart vänder neråt så att vi inte drabbas allt för hårt.
Alla medlemmar kan bidra med sitt för att vi fortsatt ska kunna hålla en låg avgiftsnivå. Det handlar om att sopsortera och förebygga fel i sopsystemet, förebygga inbrott och skador genom gemensam uppsikt och noggrannhet med lås, port, dörrar m.m. samt vara sparsam med ex. vatten, värme, användande av störningsjour.

Energiinvesteringar

Vi hade besök från Aktea som fått i uppdrag att göra en förstudie avseende energiinvesteringar i fastigheten med fokus på Solceller, IMD (gemensam el) samt batterilagring. Förstudien bifogas i sin helhet här, men då den är omfattande och innehåller facktermer sammanfattar vi resultaten i lite korta ordalag här.

Förstudien visar att föreningen har förutsättningar att installera solceller på taken och att detta, i kombination med gemensam el, vore gynnsamt för föreningen och medlemmarna. Aktea rekommenderar ej energilagring i batterier i vår fastighet. 
En uppskattad investeringskostnad för solceller och övergång till gemensam el är ca 1,7 miljoner kr och förväntas vara återbetald inom endast 7 år, istället för 15 år om vi bara installerar solceller för fastighetselen.
En sådan lösning sänker alltså kostnaderna för el i respektive hushåll samt att när solenergi produceras köper medlemmarna elen från föreningen istället för ett externt elhandelsbolag. Vid överskottsproduktion kan föreningen också sälja el till nätet.
Vid en övergång till gemensamt elavtal har vi återbetalat investeringen inom 3 års tid.

Styrelsen kommer att under hösten utarbeta ett förslag som sedan får behandlas på en extrastämma då detta krävs för övergång till gemensamt elavtal. 

Motioner

Stämman behandlade också två inkomna motioner rörande automatiska dörröppnare och avslog motionerna med hänvisning till en hög investeringskostnad på ca 0,5 miljoner kr. Vi hänvisar den som är i behov av automatiska dörröppnare att ansöka om Bostadsanpassning från kommunen. Läs mer här: Göteborgs Stad - Bostadsanpassning

Styrelse & Valberedning

Styrelsen valdes om i sin helhet och vill givetvis tacka för fortsatt förtroende. På efterföljande styrelsemöte konstituerade sig styrelsen enligt följande:
Bülent Maksimov, Ordförande
Jenni Hermansson, Vice Ordförande & Sekreterare
Goran Kostadinov, Kassör
Josipa Pandzic, Ledamot
Åke Söderberg, Ledamot
Mohammed Chkair, Suppleant

Till valberedning valdes:
Hanna Alsterlind, Sammankallande
Johnny Chiem
Almasa Kostadinov

Pågående projekt

Kort uppdatering om pågående projekt.

Cykelrum & Mopedplatser

Dessvärre har hela projektet blivit försenat och installationen är inte ännu klar då leveranser försenats och så vidare. Det ska vara ok att använda ställen utanför cykelrummet, men det är inte helt klart inne i själva cykelrummet. Styrelsen har i dagsläget inte någon ytterligare kännedom utöver denna. Likaså är inte mopedplatserna färdiga, som kommer vara till vänster om cykelställen i garaget. Dessa mopedplatser kommer ha en markögla så man kan låsa fast sin moped i marken helt enkelt.
Styrelsen har fastslagit att platserna kommer hyras ut för 150 kr/mån, vilket är halva MC-avgiften. Skicka ett meddelande till styrelsen om du är intresserad av en mopedplats.

Fasadrengöring

Även här har det tagit längre tid än vi önskat, men vi har fastslagit att metoden med drönare och en medel som sakta bryter ner smuts och alger fungerar då ett test genomfördes tidigare i vår. Dessutom är metoden kostnadseffektiv så vi spar pengar på detta. 
Dock kan arbetet ta lite längre tid då drönarna givetvis påverkas av väder och vind i högre grad.
Vi återkommer med en tidsplan på detta när vi fått en sådan från entreprenören.

Hjärtstartare

På en medlems förslag har styrelsen fattat beslut om att införskaffa en hjärtstartare till föreningen. Denna kommer att placeras i entrén till uppgång 17 och vi hoppas på att den aldrig behöver användas givetvis, men är glada för att den kommer att finnas där. Vi återkommer när vi får en tidsplan för installation på denna också. Vi tackar medlemmen för ett fint förslag!

Uppsägning av avtal med Bredablick

Styrelsen har i dagarna meddelat Bredablick att vi säger upp våra avtal med dom från årsskiftet. Detta gör vi då styrelsen vid flera tillfällen försökt att förbättra samarbetet, men vi hör också medlemmarnas frustration i kontakterna med Bredablick och ser i enkätsvar och meddelanden att det inte riktigt fungerar alltid. 
Vi har haft en god dialog med delar av Bredablick och fått gehör, men detta med stor möda från styrelsemedlemmar som följt upp och legat på. I det långa loppet söker vi en samarbetspartner som har en god kommunikation med styrelsen och med medlemmarna.

Vi kommer under tidig höst påbörja arbetet med upphandling utav ny förvaltning för föreningen. Tills januari 2024 gäller de ingångna avtalen precis som vanligt.

Container

Container är beställd och står över helgen 9-11 juni vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle i början på januari alt. fritt besöka ÅVC.
Stäng luckorna efter er och håll ordning. Lämna inget utanför containern.

Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.

Semester & Grill

Nu börjar semesterperioderna för både oss i styrelsen, våra förvaltare och leverantörer samt medlemmarna. All hantering av ärenden, arbeten, mejl etc. kan därför ta längre tid. Vi i styrelsen är endast förtroendevalda och gör föreningsarbetet utöver vår arbetstid så vi ber om förståelse att vi inte alltid kan svara eller att vi alltid ens har svaren på de många frågor som våra dryga 200 medlemmar kan tänkas ha.

Då återstår endast att önska alla medlemmar en riktigt härlig sommar!
Och glöm nu inte att grilla mycket, men kom ihåg att använda el- eller gasolgrill eftersom kolgrill är förbjudet inom föreningen på grund av brandrisken, men framför allt på grund av rök som tränger in till grannen.

Med soliga hälsningar,

Bülent, Jenni, Goran, Åke, Josipa & Mohammed

5 jun 2023

Container 9-11 juni

2023-06-05 22:33

Container 9-11 juni

Container är beställd och står över helgen 9-11 juni vid vändplatsen vid Gröna Annas gata 11.
Om den är full får man ta tillbaka sitt gods och invänta nästa tillfälle i början på januari alt. fritt besöka ÅVC.

Stäng luckorna efter er och håll ordning. Lämna inget utanför containern.

Tar emot Avfall till sortering: Blandat brännbart och obrännbart avfall ex. trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler.
Får ej innehålla: farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, elektronik, matavfall, jord, oklippt vajer, möbler med stålfjädrar samt vitvaror.